Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Zarządzanie logistyczne

Cel studiów

We współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętność zarządzania w oparciu o wiedzę o rynku oraz znajomość problematyki logistycznej przedsiębiorstwa. Łączenie wiedzy interdyscyplinarnej pozwala na sprawne analizowanie sytuacji rynkowych i szybkie podejmowanie decyzji związanych z działaniami logistycznymi. Rozwój koncepcji indywidualnego podejścia do klienta narzuca konieczność budowania planów i strategii marketingowych dopasowanych do pojedynczych klientów, zarówno na rynku B2B, jak i na rynku B2C.

Celem studiów na specjalności Zarządzanie logistyczne jest kształcenie specjalistów, którzy będą potrafili dostosować własne decyzje zawodowe do zmieniających się warunków rynkowych, głównie w zakresie procesów logistycznych i obsługi klienta. Kształcenie na profilu Zarządzanie logistyczne jest wynikiem zapotrzebowania rynkowego na umiejętności menedżerskie związane z budowaniem pogłębionej wiedzy o klientach i jednocześnie znajomością metod podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Adresaci specjalności

Studia na specjalności Zarządzanie logistyczne adresowane są do osób pełniących i zamierzających pełnić funkcje specjalistów i menedżerów w różnorodnych organizacjach, zwłaszcza na stanowiskach związanych z zarządzaniem logistycznym.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent specjalności Zarządzanie logistyczne będzie mógł podjąć obowiązki specjalisty i menedżera łączącego znajomość problematyki współczesnego rynku, konkurencji i globalizacji z zagadnieniami zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Kariera absolwenta tej specjalności może być związana z zarządzaniem organizacjami zarówno z sektora MSP, jak i przedsiębiorstwami dużymi, w których pojawiają się zagadnienia wymagające szerokiej wiedzy marketingowo - logistycznej. Absolwent będzie mógł zajmować samodzielne stanowiska menedżerskie, kierować komórkami specjalistycznymi w przedsiębiorstwach, jak również prowadzić własne przedsiębiorstwo.

Specjalność Zarządzanie logistyczne dostarcza wiedzy w zakresie:
 1. działalności logistycznej i metod jej wykorzystania w analizie zjawisk mikro i makrogospodarczych i podejmowaniu decyzji typowych dla obszaru logistyki,
 2. identyfikacji relacji między przedsiębiorstwami świadczącymi usługi logistyczne w kontekście funkcji, jakie one spełniają w gospodarce narodowej,
 3. elementów składowych i procesów logistycznych zachodzących w organizacjach oraz występujących między nimi powiązań, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym,
 4. przepisów prawa regulujących działalność logistyczną przedsiębiorstw,
 5. metod i narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i finansowych opisujących funkcjonowanie gospodarki narodowej, rynków usług logistycznych oraz przedsiębiorstw i instytucji logistycznych,
 6. norm i procedur projektowania koncepcji organizacji procesów logistycznych, w tym uwarunkowań ich wdrażania i nadzoru w różnych organizacjach.
Program specjalności pozwala na zapoznanie studenta z:
 1. metodami, technikami i narzędziami, które będzie potrafił właściwie wykorzystać w analizie przyczyn i przebiegu konkretnych procesów gospodarczych i działalności logistycznej oraz je prognozować,
 2. przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi w celu uzasadnienia konkretnych działań i decyzji menedżerskich w obszarze wybranej specjalności,
 3. analizą, oceną i prognozowaniem poziomu oraz dynamiką efektów procesów logistycznych przedsiębiorstw,
 4. metodami i technikami obserwacji zjawisk i procesów, w szczególności zjawisk i procesów logistycznych, a także z wykorzystaniem ich do analizy i interpretacji,
 5. technikami obserwacji i analizy procesów społecznych, w szczególności w zakresie zjawisk marketingowych i wykorzystać te dane w podejmowaniu decyzji biznesowych.
Wybrane przedmioty z programu studiów
 • Wprowadzenie do logistyki
 • Metody projektowania organizacji
 • Prawo w gospodarce
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Logistyka produkcji
 • Ekonomika transportu
 • Gospodarka magazynowa
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • E - firma
 • Logistyka dystrybucji
Informacje dodatkowe

Wykładowcy to naukowcy i praktycy, a wśród nich osoby zajmujące się wdrażaniem i wykorzystaniem metod i technik zarządzania logistycznego w różnorodnych przedsiębiorstwach. A także osoby z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:
 • formularz rekrutacyjny pobierz
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; nie dotyczy absolwentów SAN)
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych na jedno z poniższych kont:

BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, o stanie zdrowia, pozwalające na studiowanie na danym kierunku (skierowanie wydawane jest w Biurze Rekrutacji)


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!